It's easy to quit, it takes faith to go through. ~ Anonymous

It’s easy to quit, it takes faith to go through. ~ Anonymous